Rokovi i uslovi

poslednji put dopunjeno: 25.10.2007.

1.Korišćenjem ovog sajta saglasni ste sa ovim uslovima korišćenja

Pristupanje i korišćenje sajta www.Coca-Cola.com, uključujući sadržaj, usluge i softver koji se nalazi na sajtu (jednim imenom „Sajt“) podložni su sledećim uslovima korišćenja i svim primenjivim zakonima i odredbama. Ako se ne slažete sa ovim uslovima ili ih ne prihvatate, bez ograničenja ili kvalifikacija, napustite ovaj Sajt.

2. Vlasništvo nad sadržajem

Ova lokacija i sav njen sadržaj, obuhvatajući, ali ne ograničavajući se na, sav tekst i slike („Sadržaj“), predstavljaju vlasništvo kompanije Coca-Cola Company, njenih filijala, sponzora ili podruženih kompanija (jednim imenom „Podružnice") ili drugih kompanija sa svim pravima zadržanim ako nije drugačije navedeno. Svaki deo sadržaja koji je zaštitni žig, logotip ili žig usluge takođe predstavlja registrovani ili neregistrovani zaštitni žig kompanije Coca-Cola ili drugih podruženih kompanija. Korišćenje bilo kog dela sadržaja, osim u skladu sa uslovima korišćenja, bez pismenog odobrenja vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. U slučaju kršenja uslova, kompanija Coca-Cola će u potpunosti iskoristiti svoje pravo na intelektualnu svojinu, uključujući i krivično gonjenje.

3. Korišćenje Sajta

Kompanija Coca-Cola daje dozvolu za korišćenje Sajta u sledećim slučajevima:

· ovaj Sajt obuhvata različite izazove i takmičenja („Izazovi“), u kojima kompanija Coca-Cola poziva registrovane učesnike da pošalju sadržaj koji su sami kreirali koji će biti prikazan na ovom Sajtu i drugim sajtovima kojima upravlja Coca-Cola („Prijava“). Sve Prijave moraju biti u skladu sa Zvaničnim pravilima izazova koja se primenjuju za takav Izazov;

· sve Prijave postaju vlasništvo kompanije Coca-Cola.

  * Sa ovog Sajta može se preuzeti samo Sadržaj koji se nalazi u Prijavi ili Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje, poput čuvara ekrana. Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje i Sadržaj koji se nalazi u Prijavi možete koristiti samo za nekomercijalnu, ličnu upotrebu, pod uslovom da posedujete sve oznake autorskog prava i vlasništva za dati Sadržaj. Možete preuzeti i Sadržaj koji se nalazi u Prijavi u cilju kreiranja svog unosa za Izazov;

· morate poštovati primenjive zakone, pravila i odredbe prilikom korišćenja ovog Sajta;

ne smete distribuirati, menjati, kopirati (osim u prethodno navedenim slučajevima), slati, prikazivati, ponovo upotrebiti, umnožavati, izdavati, izdavati dozvolu, kreirati sadržaj koji se zasniva na originalnom sadržaju, prenositi, prodavati ili koristiti Sadržaj na neki drugi način bez pismene dozvole kompanije Coca-Cola;

· Sajt ne smete koristiti za objavljivanje ili slanje uvredljivog, pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, pogrdnog, uznemiravajućeg, diskreditujućeg, klevetničkog, vulgarnog, nepristojnog, skandaloznog, izazovnog, pornografskog materijala, materijala čiji je cilj skrnavljenje ili bilo kakvog materijala koji može izazvati ili podstaći ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom, dati povoda građanskoj neposlušnosti ili na neki drugi način narušava zakon - Kompanija Coca-Cola će sarađivati sa vlastima u sprovođenju zakona i ispoštovaće sudski nalog kojim se traži od kompanije Coca-Cola da otkrije identitet bilo koje osobe koja je objavila ili poslala takve informacije ili materijal;

· Sajt ne smete koristiti za lažno predstavljanje osoba ili entiteta, uključujući i moderatora Sajta ili bilo kog predstavnika kompanije Coca-Cola ili njenih Podružnica, niti davati lažne izjave o vašoj vezi sa bilo kojom osobom ili entitetom na Sajtu; odnosno izjavljivati ili implicirati da kompanija Coca-Cola prihvata bilo koju izjavu koju date;

· Sajt ne smete koristiti za reklamiranje ili obavljanje bilo kakvog komercijalnog posredovanja; ne smete koristiti u bilo kakve komercijalne svrhe deo sajta, upotrebu Sajta ili pristup Sajtu.

· Sajt ne smete koristiti za slanje bilo kakvog virusa, crva, trojanskog konja, uputstva za pristup skrivenim komandama, vremenske bombe, špijunskog programa ili drugog računarskog koda, datoteke ili programa koji je štetan ili invazivan, odnosno čija je svrha da ošteti ili otme operaciju hardvera, softvera ili opreme, odnosno da nagleda njeno korišćenje;

· Sajt ne smete koristiti za narušavanje zakonskih prava drugih ili za prikupljanje informacija za ličnu identifikaciju korisnika ovog Sajta;

· Zabranjeno je ograničavati ili uskraćivati korišćenje ovog Sajta drugim osobama, kao i ometati ili prekidati operacije ovog Sajta ili servera ili mreža koje služe za prikazivanje Sajta, kao i kršenje zahteva, procedura, pravila ili odredbi tih mreža;

· Zabranjeno je menjanje, prilagođavanje, prevođenje, obavljanje povratne analize dekompajliranje ili rastavljanje bilo kog dela Sajta.

4. Softver, usluge, prijave za izazov i korisnički sadržaj.

Kompanija Coca-Cola može povremeno obezbediti korisnicima Sajta pristup specijalizovanom sadržaju, kao što su Izazovi i interaktivne usluge pomoću kojih se mogu prikazati i objaviti informacije i materijali (takav sadržaj i usluge se jednim imenom nazivaju „Usluge”), te alatima za softver koji se mogu koristiti na razne načine, na primer, za reprodukovanje muzike koja se nalazi na Sajtu, za komuniciranje sa drugim korisnicima Sajta ili za kreiranje sadržaja (navedeni softver i alati, jednim imenom, „Softver“).

Usluge i Softver, informacije i materijali koji su dostupni na Sajtu i sav softver koji čini Sajt dostupnim predstavljaju vlasništvo kompanije Coca-Cola, njenih davalaca dozvole i dobavljača, koje je zaštićeno autorskim pravom, zaštitnim žigom, patentom i/ili drugim pravima i zakonima o vlasništvu. U skladu sa ovim Ugovorom, na vremenski period tokom koga vam je dozvoljeno da pristupate Sajtu i da ga koristite, možete preuzeti i pregledati jednu (1) kopiju bilo kog sadržaja i Softvera na Sajtu za koji je omogućen pristup i preuzimanje, na bilo kom računaru, isključivo za nekomercijalnu ličnu upotrebu, pod uslovom da poštujete autorska prava i druge oznake vlasništva. Osim ako kompanija Coca-Cola nije unapred drugačije navela, u pismenom obliku, slažete se da nećete umnožavati, menjati, iznajmljivati, davati u zakup, pozajmljivati, prodavati, distribuirati, prilagođavati, prevoditi, kreirati sadržaj koji se zasniva na originalnom sadržaju (u celini ili delimično), obavljati povratnu analizu, dekompajlirati ili rastavljati bilo koju Uslugu ili Softver, ceo Sajt ili neki njegov deo, ili materijal koji je dostupan preko Sajta. Korišćenje određenog Softvera regulisano je dodatnim ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom „EULA“ koji morate prihvatiti da biste koristili taj Softver.

Za sve informacije ili materijal, osim Prijava, koje želite da prikažete ili objavite preko neke interaktivne usluge na Sajtu („Korisnički sadržaj“), dajete kompaniji Coca-Cola i podružnicama širom sveta neekskluzivno, prenosivo, neautorsko, trajno, neopozivo pravo i dozvolu bez naknade: (a) za korišćenje, umnožavanje, distribuiranje, prilagođavanje (kao i uređivanje, menjanje, prevođenje i formatiranje bez ograničenja), kreiranje sadržaja koji se zasniva na originalnom sadržaju, slanje, prikazivanje i izvođenje, javno ili na neki drugi način takvog Korisničkog sadržaja (kao i vašeg glasa ili slike koja je obuhvaćena takvim Korisničkim sadržajem bez ograničenja), pomoću bilo kog poznatog medija ili medija koji će biti na osnovu toga kasnije razvijen, za poslovne potrebe kompanije Coca-Cola i njenih podružnica, i (b) za izdavanje podlicenci za navedena prava, kroz više nivoa, u najvećoj meri u kojoj to dozvoljavaju primenjivi zakoni. Navedene dozvole važiće i nakon prekida ovog Ugovora iz bilo kog razloga. Za svaku stavku Korisničkog sadržaja pružate garanciju da posedujete sva neophodna prava za izdavanje dozvola koje su navedene u ovom odeljku (uključujući i prava na muzičku kompoziciju i/ili zvučne zapise obuhvaćene ili ugrađene u bilo koji Korisnički sadržaj), i da su takav Korisnički sadržaj (prema primenjivosti) i vaši doprinosi i tvorevine u okviru Sajta u skladu sa svim primenjivim zakonima, pravilima i odredbama i da ne krše ili na bilo koji način narušavaju autorsko pravo, zaštitni žig, poslovne tajne, privatnost ili druge intelektualne svojine i prava bilo kog drugog proizvođača ili lica. Od ovog trenutka se neopozivo odričete svih „moralnih prava“ i bilo kojih drugih prava na vlasništvo autorskih prava ili integriteta materijala nad bilo kojom stavkom Korisničkog sadržaja koje imate prema primenjivim zakonima u pravnoj teoriji.

Za sve Prijave i Korisnički sadržaj prihvatate i slažete se da (a) kompanija Coca-Cola zadržava pravo (ali nema obavezu) da proceni svaku Prijavu i sav Korisnički sadržaj pre nego što se sadržaj objavi na Sajtu ili uskladišti na neki drugi način koji je u vezi sa Sajtom; i (b) sme da uradi nešto ili sve od sledećeg, prema sopstvenom nahođenju: (i) da nadgleda Prijave i Korisnički sadržaj; (ii) da menja, uklanja ili odbija da objavi ili uskladišti bilo koju Prijavu ili Korisnički sadržaj; (iii) da nadgleda i/ili filtrira vaše poruke u okviru Sajta (obuhvatajući, bez ograničenja, blokiranje ili zamenu ekspletiva ili drugog rečnika koji se smatra štetnim ili uvredljivim); i/ili (iv) da otkriva Prijave, Korisnički sadržaj ili poruke u okviru Sajta, kao i posledice koje se odnose na slanje tih informacija bilo kom trećem licu u cilju upravljanja Sajtom; da zaštiti kompaniju Coca-Cola, podružnice i njihove sponzore, zaposlene, službenike, direktore, akcionare, agente, predstavnike i članove, kao i korisnike i posetioce Sajta; da poštuje zakonske odredbe i državne zahteve; da se pridržava ovih Uslova korišćenja; ili iz bilo kog drugog razloga ili svrhe. Takođe, kompanija Coca-Cola nema kontrolu nad trećim licem, niti će kompanija Coca-Cola i njene podružnice snositi odgovornost za štete koje su nastale ako je treće lice koristilo (obuhvatajući, bez ograničenja, ponovno objavljivanje) ili zloupotrebilo informacije koje ste svojom voljom učinili javnim putem Prijave, Korisničkog sadržaja ili nekog drugog dela Sajta.

Imajte na umu da posetioci Sajta mogu u Uslugama objavljivati poruke ili davati izjave koje su netačne, obmanjujuće, varljive ili uvredljive. Kompanija Coca-Cola i podružnice ne odobravaju niti snose odgovornost za mišljenja, savete, informacije ili izjave koji su u Uslugama dala treća lica. Bez ograničenja, kompanija Coca-Cola i podružnice ne snose odgovornost za informacije ili materijale koji su objavljeni putem Usluga (obuhvatajući, bez ograničenja, greške ili omaške u objavama ili linkovima ili slikama koje su ugrađene u poruke ili profile) niti za rezultate koji su dobijeni korišćenjem takvih informacija ili materijala. Ni pod kakvim okolnostima kompanija Coca-Cola, podružnice ili njihovi zaposleni, službenici, direktori, akcionari, agenti, predstavnici ili članovi ne snose odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled rada sa takvim informacijama ili materijalima. Mišljenja izražena u Uslugama predstavljaju samo mišljenja pojedinaca koji su ih prosledili, a ne i mišljenja kompanije Coca-Cola ili njenih podružnica.

AKO ODLUČITE DA UČINITE SVOJE INFORMACIJE ZA LIČNU IDENTIFIKACIJU ILI NEKE DRUGE INFORMACIJE JAVNO DOSTUPNIM U PRIJAVI ILI NEKOM DRUGOM SADRžAJU, TO ČINITE NA SOPSTVENI RIZIK.

5. Registracija; korisnička imena i lozinke

Za pristup određenim oblastima Sajta biće neophodno da se registrujete kod kompanije Coca-Cola. Prilikom registracije možemo odbiti da vam dodelimo korisničko ime (ili e-adresu), a vi ga ne morate koristiti iz nekog od sledećih razloga: već je u upotrebi; može se protumačiti kao imitiranje neke druge osobe; pripada nekoj drugoj osobi; narušava intelektualnu svojinu ili druga prava neke osobe; uvredljivo je; ili iz bilo kog drugog razloga prema svom nahođenju. Vaša dužnost je da držite u tajnosti lozinku koju koristite za pristupanje Sajtu, kao i da se složite da nećete prenositi lozinku ili korisničko ime, odnosno pozajmljivati ili na neki drugi način davati svoj nalog na Sajtu na korišćenje nekom drugom licu. Snosite punu odgovornost za sve aktivnosti na Sajtu koje su vezane za vašu lozinku ili korisničko ime. Slažete se da ćete odmah obavestiti kompaniju Coca-Cola o bilo kakvoj neovlašćenoj upotrebi lozinke ili korisničkog imena ili o bilo kakvom narušavanju bezbednosti vezano za vaš nalog na Sajtu, kao i da ćete se odjaviti/zatvoriti nalog (gde je primenljivo) na kraju svake sesije. Kompanija Coca-Cola ne snosi odgovornost u slučaju gubitka ili štete koja je nastala usled nepoštovanja navedenih obaveza.

6. Privatnost

Sve lične podatke (na primer, ime, adresa, broj telefona ili e-adresa), koje prenesete na Sajt putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristiće kompanija Coca-Cola u skladu sa Pravilima zaštite privatnosti objavljenim na Sajtu. Svaka druga poruka ili materijal koji pošaljete na Sajt, poput pitanja, komentara, predloga i slično, neće se tretirati kao tajna i intelektualna svojina. E-pošta ili drugi oblici slanja neće biti šifrovani ili na neki drugi način obezbeđeni. Vi garantujete da su sve informacije koje obezbeđujete pri korišćenju Sajta istinite, tačne i potpune, kao i da ćete redovno održavati i ažurirati te informacije. Slažete se da vam u slučaju davanja pogrešnih, netačnih, zastarelih ili nepotpunih informacija možemo zabraniti korišćenje Sajta.

7. Odricanje garancije

SAJT I SAV SOFTVER, USLUGE, SADRŽAJ I KORISNIČKI SADRŽAJ KOJI JE DOSTUPAN NA SAJTU PODLOŽNI SU PROMENAMA I PONUĐENI SU VAM U „DATOM OBLIKU“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH, OBUHVATAJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE ZA PRODAJU, PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ NAMENI ILI NEKRŠENJE. Neka pravosuđa možda neće dozvoliti izuzeće podrazumevanih garancija, tako da se neka od navedenih izuzeća možda ne odnose na vas. Bez ograničavanja navedenog, kompanija Coca-Cola ne garantuje da će vaše korišćenje Sajta, Softvera, Usluga, Sadržaja ili Korisničkog sadržaja biti u skladu sa pravima drugog lica niti da će navedene informacije biti tačne, potpune i ažurne. Takođe, vezano za objave, prijave i sličan materijal na Sajtu, kompanija Coca-Cola ne snosi odgovornost za nezakonit, preteći, netačni obmanjujući, pogrdni, uznemiravajući, diskreditujući, klevetnički, vulgarni, nepristojni, skandalozni, izazovni, pornografski materijal, materijal čiji je cilj skrnavljenje ili bilo kakav materijal koji može da izazove ili podstakne ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom, da povoda građanskoj neposlušnosti ili na neki drugi način prekrši zakon, koji se nalazi na Sajtu.

8. Izuzimanje odgovornosti

SAJT ILI SOFTVER, USLUGE ILI MATERIJALE KOJI SU DOSTUPNI NA SAJTU KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK. KOMPANIJA COCA-COLA,NJENE PODRUŽNICE, BILO KOJE DRUGO LICE KOJE JE ODGOVORNO ZA KREIRANJE, PRODUKCIJU ILI ISPORUČIVANJE SAJTA, KAO NI NJIHOVI DIREKTORI, SLUžBENICI, ZAPOSLENI, AGENTI, AKCIONARI, DAVAOCI DOZVOLE I PREDSTAVNICI, NISU ODGOVORNI ZA DIREKTNE, INDIREKTNE, KAZNENE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, POSLEDIČNE, PRIMERNE ILI NEKE DRUGE VRSTE ŠTETE KOJE SU NASTALE USLED ILI VEZANO ZA KORIŠĆENJE OVOG SAJTA, USLUGA, SOFTVERA, SADRŽAJA ILI KORISNIČKOG SADRŽAJA NA OSNOVU UGOVORA, DELIKTA, VELIKE ODGOVORNOSTI ILI U NEKOM DRUGOM SLUČAJU, ČAK I AKO STE POSAVETOVANI O MOGUĆNOSTIMA NASTANKA TAKVIH ŠTETA, OBUHVATAJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, ŠTETE USLED GUBITKA SVOJINE, KORISTI, PODATAKA, GUBITKA DRUGIH INTLEKTUALNIH SVOJINA, NARUŠAVANJE BEZBENOSTI INFORMACIJA KOJE STE NAVELI U VEZI SA KORIŠĆENJEM SAJTA, USLUGA, SOFTVERA, SADRŽAJA ILI KORISNIČKOG SADRŽAJA, ODNOSNO NEOVLAŠĆENO PRESRETANJE TAKVIH PODATAKA OD STRANE DRUGIH LICA KOJA SU VEĆ OBAVEŠTENA O TAKVIM ŠTETAMA I GUBICIMA. NAROČITO, A BEZ OGRANIČENJA, KOMPANIJA COCA-COLA I SVE PODRUŽNICE NEĆE BITI ODGOVORNE ZA ŠTETE BILO KOJE VRSTE KOJE SU NASTALE USLED VAŠEG KORIŠĆENJA ILI NESPOSOBNOSTI KORIŠĆENJA SAJTA, USLUGA ILI SOFTVERA, ODNOSNO KAO REZULTAT KORIŠĆENJA SADRŽAJA ILI KORISNIČKOG SADRŽAJA KOJI JE OBJAVLJEN NA SAJTU OD STRANE KOMPANIJE COCA-COLA ILI NEKE DRUGE KOMPANIJE. JEDINO REŠENJE ZA NEZADOVOLJSTVO SAJTOM JESTE PREKID KORIŠĆENJA SAJTA. Neka pravosuđa možda neće dozvoliti izuzeće određenih šteta, tako da se neka od navedenih izuzeća možda ne odnose na vas.

9. Linkovi ka drugim sajtovima

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima čiji vlasnik nije kompanija Coca-Cola, odnosno kojima ne upravlja kompanija Coca-Cola. Takvi linkovi su namenjeni samo za vašu upotrebu. Kompanija Coca-Cola ne kontroliše i ne snosi odgovornost za sadržaj ili pravila zaštite privatnosti na tim sajtovima, kao ni za njihovu bezbednost. Bez ograničavanja navedenog, kompanija Coca-Cola se odriče bilo kakve odgovornosti ako ti sajtovi:

· narušavaju prava na intelektualnu svojinu drugog lica ili kompanije;

· sadrže netačan, nepotpun ili obmanjujući materijal;

· nisu namenjeni prodaji ili prilagođeni određenoj nameni;

· ne garantuju odgovarajuću bezbednost;

· sadrže viruse ili druge stavke destruktivne prirode; ili

· sadrže diskreditujući ili klevetnički materijal.

Kompanija Coca-Cola Company ne podržava sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na tim sajtovima. Ako želite da posetite te sajtove, činite to na svoj rizik i bez dozvole kompanije Coca-Cola.

10. Kontrola izvoza

Softver i ostali materijal sa ovog Sajta podložan je kontroli izvoza SAD-a. Zakon o kontroli izvoza SAD-a zabranjuje izvoz određenih tehničkih podataka i softvera u određene oblasti. Softver sa ovog Sajta se ne sme preuzimati ili izvoziti:

· u (ili državljaninu ili stanovniku sledećih zemalja) Kubu, Severnu Koreju, Iran, Sudan, Siriju ili u neku drugu državu za koju su Sjedinjene Američke Države uvele embargo; odnosno

* svim specijalno imenovanim državljanima SAD-a sa liste ministarstva finansija SAD-a. Lista odbijenih porudžbina ministarstva trgovine.

Kompanija Coca-Cola ne odobrava preuzimanje ili izvoz softvera i tehničkih podataka sa ovog Sajta u bilo koju jurisdikciju za koju je prorečena zabrana zakonom SAD-a o izvozu ili bilo kome sa liste zabrane. Ako preuzimate ili koristite Softver, vi garantujete da se ne nalazite u zemlji ili u području koje je pod kontrolom te zemlje, odnosno da niste državljanin ili stanovnik te zemlje, odnosno da se vaše ime ne nalazi na listi zabrane

11. Jezik opomene u dalekosežnim izjavama

Ovaj Sajt može sadržati izjave, procene ili projekcije koje predstavljaju „dalekosežne izjave“ kako je definisano zakonom SAD-a o federalnim hartijama od vrednosti. Najčešće, reči „verovati“, „očekivati“, „nameravati“, „proceniti“, „očekivati“, „predviđati“, „biti“ i slični izrazi identifikuju dalekosežne izjave, koje uglavnom nisu istorijske prirode. Dalekosežne izjave su podložne određenim rizicima i nesigurnostima koji mogu prouzrokovati suštinske razlike kod rezultata u odnosu na iskustvo kompanije Coca-Cola i naša trenutna očekivanja i predviđanja. Ovi rizici obuhvataju, ali nisu ograničeni na, našu mogućnost finansiranja planova proširenja, deljenja programa otkupa i opšte aktivnosti; promene u poslovnom okruženju sa bezalkoholnim pićima, obuhvatajući akcije konkurenata i promene prioriteta potrošača; pravne i zakonske promene; variranja u ceni i dostupnosti sirovina; kamatnu stopu i variranja valute; političke i ekonomske promene; našu mogućnost da dopremo do novih tržišta i tržišta u razvoju; efikasnost marketinških i reklamnih programa; neizvesnosti u parničenju; oštre vremenske uslove i ostale rizike koji se razmatraju u dokumentaciji Kompanije u Komisiji za obveznice i berzanske poslove („SEC“), uključujući i godišnje izveštaje na obrascu 10-K, koji se mogu dobiti od SEC. Ne smete se oslanjati na dalekosežne izjave jer one predstavljaju samo informacije na dan kada su date. Kompanija Coca-Cola neće preuzeti obavezu da javno ažurira ili pregleda dalekosežne izjave.

12. Obeštećenje

Slažete se da ćete braniti, nadoknaditi štetu i zaštititi od krivice kompaniju Coca-Cola, podružnice i svako drugo lice ili kompaniju koja je učestvovala u kreiranju, stvaranju i isporučivanju Sajta i njihove direktore, službenike, zaposlene agente, akcionare, davaoce licenci i predstavnike, od i protiv svih tvrdnji, gubitaka, izdataka i troškova (obuhvatajući, bez ograničenja, honorar advokata) koji su nastali kao rezultat (a) vašeg korišćenja Sajta ili aktivnosti vezanih za Sajt, Usluge ili Softver; (b) bilo kakvog kršenja Uslova korišćenja lično ili putem naloga; ili (c) bilo kakvih sumnji da Prijave ili Korisnički sadržaj koji objavljujete na Sajtu ili kreirate putem Sajta, Usluga ili Softvera narušava ili na bilo koji način krši autorska prava, zaštitni žig, poslovne tajne, privatnost, prava na intelektualnu svojinu ili druga prava nekog drugog lica ili kompanije.

13. Prekid

Slažete se da kompanija Coca-Cola, prema svom nahođenju, može zabraniti pristup i korišćenje Sajta i Usluga, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, obuhvatajući, bez ograničenja, i slučajeve kada Coca-Cola smatra da ste prekršili ili da niste postupili u skladu sa Uslovima korišćenja. Po takvom prekidu istog trenutka gubite pravo da koristite Sajt i Usluge. Slažete se da prekid dozvole pristupa i korišćenja Sajta može stupiti na snagu bez prethodnog obaveštenja, kao i da kompanija Coca-Cola može odmah deaktivirati ili izbrisati vaš nalog, lozinku i sve ostale informacije i datoteke koje su povezane sa nalogom i/ili zabraniti budući pristup takvim informacijama i datotekama. Slažete se da kompanija Coca-Cola i podružnice nisu odgovorne vama ili nekom drugom licu za zabranu pristupa Sajtu, odnosno informacijama ili datotekama, niti da je dužna da vam učini te informacije i datoteke dostupnim nakon što je zabrana stupila na snagu.

14. Dopune Uslova

Kompanija Coca-Cola može u bilo kom trenutku i bez obaveštenja dopuniti ove Uslove korišćenja ažuriranjem ove objave. Dužni ste da pratite dopune, stoga periodično posećujte ovu stranicu da biste pregledali najnovije Uslove korišćenja. Možete odrediti kada su ovi Uslovi korišćenja poslednji put dopunjeni ako pogledate legendu „POSLENJI PUT DOPUNJENO“ koja se nalazi pri vrhu ovog dokumenta.

Sav sadržaj i sve usluge koji su bile dostupne na Sajtu, a koje od datuma poslednjeg ažuriranja, koji se nalazi iznad, više nisu dostupne, automatski će postati deo Usluga odmah nakon što postanu dostupne na Sajtu. Sav softver i alati koji su bili dostupni na Sajtu, a koji od gore navedenog datuma poslednjeg ažuriranja više nisu dostupni, automatski će postati Softver za svrhu ovog Ugovora odmah nakon što postane dostupan na Sajtu.

Prilikom korišćenja Usluga ili Softvera na Sajtu, slažete se da ćete poštovati dodatno postavljene smernice, pravila, odredbe i uslove koju su primenjivi za te Usluge ili Softver, čija su pravila, odredbe i uslovi pripojeni preko referenci ovim Uslovima korišćenja.

15. Dopune Sajta

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku, povremeno, privremeno ili stalno, u celini ili delimično: menjamo ili obustavimo Sajt, Usluge ili Softver, sa ili bez obaveštenja; ograničimo dostupnost Sajta nekoj osobi, geografskom području ili jurisdikciji, po svom izboru; promenimo iznos nadoknade za korišćenje Sajta; izmenimo i/ili ukinemo bilo kakve nadoknade za korišćenje Sajta; i/ili ponudimo razne mogućnosti nekim ili svim korisnicima Sajta. Slažete se da kompanija Coca-Cola i njene podružnice neće snositi odgovornost vama ili nekom drugom licu za izmenu, suspenziju ili ukidanje Sajta, u celini ili delimično, ili bilo koje Usluge, Softvera, sadržaja, Prijave, funkcije ili proizvoda koji je ponuđen na Sajtu. Ako nastavite da koristite Sajt nakon unošenja ovih izmena, na taj način izražavate svoju saglasnost sa unetim izmenama.

16. Zakon i jurisdikcija

Ako ste stanovnik Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade:

Ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Sajta podležu zakonima države Džordžija, SAD, bez obzira na njen izbor zakonskih mera. Sudovi opšte nadležnosti smešteni u okrugu Falton, Džordžija, SAD imaće ekskluzivnu nadležnost nad nekim ili svim sporovima koji su nastali u vezi sa ili se tiču ovih Uslova korišćenja i/ili Sajta odnosno u slučajevima u kojima Uslovi korišćenja ili Sajt predstavljaju materijalne činjenice, a vi se odričete prigovora na te sudove u vezi sa nadležnošću, mestom suda ili neodgovarajućim forumom.

Ako ste stanovnik evropske države:

Ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Sajta podležu zakonima vaše države prebivališta. Korišćenjem ovog Sajta lažete se da ćete poštovati ekskluzivnu nadležnost sudova date države u slučaju bilo kakvog spora.

Ako ste stanovnik Rusije ili Ukrajine:

Ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Sajta podležu zakonima države Džordžija, SAD, bez obzira na njen izbor zakonskih mera. Sudovi opšte nadležnosti smešteni u okrugu Falton, Džordžija, SAD imaće ekskluzivnu nadležnost nad nekim ili svim sporovima koji su nastali u vezi sa ili se tiču ovih Uslova korišćenja i/ili Sajta, odnosno u slučajevima u kojima Uslovi korišćenja ili Sajt predstavljaju materijalne činjenice, a vi se odričete prigovora na te sudove u vezi sa nadležnošću, mestom suda ili neodgovarajućim forumom.

Ako ste stanovnik države u Africi ili na Bliskom Istoku:

Ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Sajta podležu zakonima Južnoafričke republike. Korišćenjem ovog Sajta slažete se da ćete poštovati ekskluzivnu nadležnost Visokog suda Južne Afrike (lokalni ogranak u Vitvotersrandu ili sledeći po nadležnosti) u slučaju bilo kakvog spora.

Ako ste stanovnik Indije:

Ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Sajta podležu zakonima Indije. Korišćenjem ovog Sajta slažete se da ćete poštovati ekskluzivnu nadležnost indijskih sudova u slučaju bilo kakvog spora.

Ako ste stanovnik države u Aziji, osim Indije:

Ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Sajta podležu zakonima Australije. Korišćenjem ovog Sajta slažete se da ćete poštovati ekskluzivnu nadležnost australijskih sudova u slučaju bilo kakvog spora.

Ako ste stanovnik države u Južnoj Americi:

Ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Sajta podležu zakonima Meksika. Korišćenjem ovog Sajta slažete se da ćete poštovati ekskluzivnu nadležnost meksičkih sudova u slučaju bilo kakvog spora.

Ako ste stanovnik neke druge države, ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Sajta podležu prvom paragrafu ovog odeljka.

17. Deljivost

Ako je neka odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili se ne može sprovesti u delo, ta se odredba neće smatrati delom Uslova korišćenja i neće uticati na valjanost i sprovođenje ostalih odredbi.

18. Pravila za izazove, tombole, takmičenja, lutriju, ankete i slične promocije.

Svi izazovi, tombole, takmičenja, lutrije, ankete i slične promocije, koje su dostupne na Sajtu, podležu posebnom skupu pravila koja predstavljaju zasebnu celinu u odnosu na ove Uslova korišćenja. Učestvovanjem u tombolama, takmičenjima, lutrijama, anketama ili promocijama saglasni ste sa tim pravilima koja se mogu razlikovati u zavisnosti od navedenih odredbi i uslova. Kompanija Coca-Cola vam preporučuje da pročitate primenjiva pravila koja se odnose na određenu aktivnost, kao i da pročitate Pravila zaštite privatnosti, koja se zajedno sa ovim Uslovima korišćenja koriste za regulisanje informacija koje prosleđujete u vezi sa takvim aktivnostima.

19. Filtriranje

Saglasno sa 47 U.S.C. Putem dopunjenog odeljka 230(d) obaveštavamo vas da su zaštite putem roditeljskog nadzora (na primer, računarski hardver, softver i usluge filtriranja) dostupne za ograničavanje pristupa materijalu koji je štetan po maloletnike. Informacije koje identifikuju trenutne dobavljače takve vrste zaštite su dostupne na sledećem Web sajtu: http://www.staysafe.org/

20. Podnošenje tužbe za povredu autorskih prava.

Uredba o zaštiti digitalnih autorskih prava iz 1998 („DMCA“) predstavlja rekurs za vlasnike autorskog prava koji smatraju da materijal koji se pojavljuje na Internetu narušava njihova autorska prava u SAD-u. Ako smatrate da materijal koji je dostupan na Sajtu narušava vaša autorska prava, možete (vi ili vaš agent) poslati kompaniji Coca-Cola obaveštenje u kojem tražite da kompanija Coca-Cola ukloni materijal ili zabrani pristup tom materijalu. Ako smatrate da je neko greškom poslao obaveštenje o narušavanju svojih autorskih prava protiv vas, DMCA vam dozvoljava da pošaljete kompaniji Coca-Cola kontra-obaveštenje. Obaveštenja i kontra-obaveštenja moraju ispunjavati ustavne zahteve koji važe u datom trenutku i koji su regulisani DMCA odredbom. Više informacija potražite na sajtu http://www.copyright.gov/. Obaveštenja i kontra-obaveštenja šaljite na sledeću adresu:

Bernadette Drankoski

Marketinški savetnik

Kompanija Coca-Cola

Coca-Cola Plaza

Atlanta, Georgia 30313

Telefon: 404 676 2121

Faks: 404 515 5997

E-adresa: bdrankoski@na.ko.com

Više informacija možete pronaći na lokaciji http://www.copyright.gov/onlinesp/.

  Preporučujemo vam da se obratite pravnom savetniku pre nego što pošaljete obaveštenje ili kontra-obaveštenje. Imajte na umu da se sprovode kazne za lažne tvrdnje pod DMCA (Digital Millennium Copyright Act).

21. Informacije ili žalbe.

Prema odeljku Kalifornijski građanski zakon 1789,3, kalifornijski korisnici imaju pravo da šalju obaveštenja u sledećim slučajevima: ako imate pitanje ili želite da podnesete žalbu na rad Sajta, pošaljite e-poruku na Coca-Cola.Support@na.ko.com. Možete pisati i na sledeću adresu: Kompanija Coca-Cola, Website Customer Care (Služba za korisnike), PO Box 1734, Atlanta, Georgia USA 30301 ili nas pozvati na 1 800-438-2653. Stanovnici Kalifornije mogu kontaktirati Complaint Assistance Unit (Službu za pomoć pri podnošenju žalbe) iz Odeljenja korisničkih usluga Kalifornijskog odseka za korisnička pitanja slanjem pošte na 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ili pozivanjem broja telefona (916) 445-1254 ili (800) 952-5210

22. Nevaljanost u slučaju zabrane.

Iako se Sajtu može pristupiti bilo gde u svetu, nisu sve usluge pomenute ili referencirane na ovom Sajtu dostupne svim osobama, odnosno u svim geografskim područjima i jurisdikcijama. Takođe, ne mogu sve osobe učestvovati ili osvajati nagrade, gde je primenjivo, u Izazovima, tombolama, takmičenjima, lutrijama, anketama ili sličnim promocijama koju su dostupne na Sajtu. Zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog Sajta i/ili pružanje usluga osobama, geografskim područjima ili jurisdikcijama prema odluci, u bilo kom trenutku i prema svom nahođenju.

Copyright © 2006 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

Poslednji put dopunjeno 25/10/07